Skip to Content

Εισαγωγή

Η ”Mastercard Europe S.A.” ("Mastercard" ή "Εμείς") σας παρέχει τον ιστότοπο https://www.mastercard.gr (ο "Ιστότοπος Mastercard") για την προσωπική σας ενημερωτική, εκπαιδευτική και ψυχαγωγική χρήση. Μη διστάσετε να περιηγηθείτε, να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο τον Ιστότοπο Mastercard. Με την πρόσβαση και τη χρήση του Ιστότοπου Μastercard, αποδέχεστε και συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους χρήσης "Όροι Χρήσης") χωρίς περιορισμούς ή προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο Μastercard.

Περιεχόμενο

Δικαίωμα χρήσης του περιεχομένου του Ιστότοπου

Σας χορηγούμε μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, ανακλητή άδεια για να δείτε, να μοιραστείτε, να εκτυπώσετε ή να κατεβάσετε οποιοδήποτε Περι-εχό¬μενο (όπως ορίζεται παρακάτω) από τον Ιστότοπο Μastercard για δική σας προσωπική χρήση. Δεν σας παρέχεται το δικαίωμα να παραχωρήσετε άδεια χρήσης, αναδημοσίευσης, διανομής, αντιγραφής, εκχώρησης, παρα-χώρησης περαιτέρω άδειας χρήσης, μεταβίβασης, πώλησης, δημιουργίας παράγωγων έργων ή άλλης μη προσωπικής χρήσης οποιουδήποτε Περιεχο¬μένου στον Ιστότοπο Μastercard. Κανένα μέρος οποιουδήποτε Περιεχομέ¬νου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή να ενσωμα¬τω¬θεί σε οποιοδήποτε σύστημα ανάκτησης πληροφοριών, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, παρά μόνον για την προσωπική σας χρήση. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση ή η χρήση του Ιστότοπου Mastercard, με οποιονδήποτε τρόπο, η οποία είναι δυνατόν ή γίνεται με πρόθεση να προκαλέσει ζημία ή να βλάψει τον Ιστότοπο Μastercard ή οποιονδήποτε διακομιστή ή δίκτυο που βρίσκε¬ται πίσω από τον Ιστότοπο Mastercard ή να παρέμβει στη χρήση και την απόλαυση του Ιστότοπου από οποιονδήποτε άλλο. Σας παρέχεται επί¬σης ένα περιορισμένο, ανακλητό και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουρ¬γήσετε έναν υπερσύνδεσμο προς τον Ιστότοπο ή οποιοδήποτε Περιεχόμενο σε αυτόν, εφόσον ο σύνδεσμος δεν απεικονίζει την Mastercard ή τα προϊό¬ντα ή τις υπηρεσίες της με έναν ψευδή, παραπλανητικό, υποτιμητικό ή άλλως προσβλητικό τρόπο ή υπονοεί ότι υφίσταται χορηγία ή έγκριση του ιστότοπου, της σελίδας ή του περιεχομένου σας από την Mastercard.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτοματοποιημένα συστήματα (π.χ. ρομπότ, αράχνες κ.λπ.) για να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο. Συμφωνείτε να μην συλλέγετε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες άλλων χρηστών του Ιστότοπου και να μην πωλείτε ούτε να εκμεταλλεύεστε με άλλο τρόπο αυτές τις πληροφορίες.
Εκτός από τα περιορισμένα δικαιώματα που παρέχονται ρητά στο παρόν, η κυριότητα και όλα τα δικαιώματα επί του Ιστότοπου Μastercard και επί όλου του Περιεχομένου που υπάρχει στον εν λόγω Ιστότοπο επιφυλάσσο-νται και ανήκουν στην Mastercard.

Η MASTERCARD ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΡΝΗΘΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ, ΠΕΡΙ¬-ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙ¬Ω¬ΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ.

Αλλαγές στον Ιστότοπο Μastercard και στους όρους χρήσης

Η Mastercard διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει Περιεχό-μενο, υλικό ή πληροφορίες που εμφανίζονται σε ή σχετίζονται με αυτόν τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων Όρων Χρήσης, ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση προς εσάς. Η Mastercard μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης με επικαιροποίηση αυτής εδώ της ανάρτησης. Δεσμεύεστε από αυτές τις αναθεωρήσεις και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να επισκέπτεστε αυτές τις σελίδες για να ελέγχετε τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους Χρήσης.

Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Το Περιεχόμενο του Ιστότοπου Mastercard προστατεύεται από τους ισχύο-ντες νόμους περί διανοητικής ιδιοκτησίας και όλο το Περιεχόμενο ανήκει στη Mastercard ή χρησιμοποιείται από τη Mastercard με άδεια χρήσης ή με συναίνεση. Όλο το κείμενο, η μορφοποίηση, συμπεριλαμβανομένης, ενδει-κτικά, της επιλογής, του συντονισμού και της διάταξης του υλικού στον Ιστότοπο Μastercard), καθώς και οι εικόνες, τα γραφικά, η κινούμενη εικόνα, τα εργαλεία, τα widgets, οι εφαρμογές, οι διαφημίσεις, τα βίντεο, η μουσική, οι ήχοι, τα άρθρα, τα κείμενα, τα δημιουργικά υλικά, οι φωτογραφίες, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα διακριτικά γνωρίσματα και τα λογότυπα, καθώς και άλλα υλικά και πληροφορίες σε αυτόν τον Ιστότοπο, αποτελούν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της Mastercard, των θυγα¬τρικών και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και των αντίστοιχων δικαιο¬παρόχων και δικαιοδόχων τους (συλλογικά «Περιεχόμενο»). Το υλικό αυτό δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να υποστεί αντίστροφο τεχνικό σχεδιασμό, αντίστροφη μεταγλώττιση, να αποσυμπιληθεί, να αποσυναρμολογηθεί, να τροποποιηθεί, να επαναδημοσιευθεί σε άλλους δικτυακούς τόπους, να πλαισιωθεί, να συνδεθεί με βαθεία ζεύξη, να αλλάξει ή να διανεμηθεί με άλλο τρόπο, να αναδιανεμηθεί, να παραχωρηθεί με άδεια ή περαιτέρω άδεια, ή να εκχωρηθεί σε οποιαδήποτε μορφή από εσάς. Τίποτα από όσα αναφέρονται στον Ιστότοπο Mastercard δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως ότι παρέχει (σιωπηρώς, ή σύμφωνα με την αρχή του estoppel, ή με άλλο τρόπο) οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα εμπορικής χρήσης οποιου¬δή¬ποτε εμπορικού σήματος της Mastercard, δικαίωμα διανοητικής ιδιο¬κτη¬σίας ή δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας προστατευόμενου έργου, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Mastercard. Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, οι εμπο¬ρικές επωνυμίες και τα σήματα υπηρεσιών, είτε είναι καταχωρισμένα είτε όχι (συλλογικά τα «Εμπορικά Σήματα»), τα οποία εμφα¬νίζονται στον Ιστό¬τοπο Μastercard είναι εμπορικά σήματα της Mastercard και των τρίτων συνεργατών της. Τίποτα από όσα αναφέρονται στον Ιστότοπο Mastercard δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, σιωπηρώς ή με άλλο τρό¬πο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος που εμφανίζεται στον Ιστότοπο Mastercard χωρίς τη γραπτή άδεια της Mastercard ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους που τυχόν είναι δικαιούχος του Εμπορικού Σήματος. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη εμπορική χρήση αυτού του υλικού παραβιάζει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της Mastercard και υπόκειται στα πλήρη νόμιμα δικαιώματα και ένδικα μέσα της Mastercard.

Καταγγελίες σχετικές με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Κατά τη λειτουργία του Ιστότοπου, η Mastercard είναι δυνατόν να ενεργεί ως "πάροχος υπηρεσιών" και να προσφέρει υπηρεσίες ως διαδικτυακός πάροχος υλικού και συνδέσμων σε ιστότοπους τρίτων. Κατά συνέπεια, υλικό τρίτων που η Mastercard δεν κατέχει ή δεν ελέγχει μπορεί να μεταδοθεί, να αποθηκευθεί, να προσπελασθεί ή να διατεθεί με άλλο τρόπο κατά τη χρήση του Ιστότοπου. Η Mastercard έχει θεσπίσει ορισμένες δια¬δι-κασίες σχετι¬κά με ισχυρισμούς παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που μπορεί να συμβούν στον Ιστότοπο και έχει υιοθετήσει μια πολιτική που προβλέπει την άμεση αφαί¬ρεση οποιουδήποτε περιεχομένου, ή την αναστολή πρόσβα¬σης σε οποιο¬δήποτε χρήστη ο οποίος διαπιστώνεται ότι έχει παραβιάσει τα δικαι¬ώ¬ματα της Mastercard ή τρίτου μέρους, ή έχει παραβιάσει με άλλο τρό¬πο οποιουσδήποτε νόμους ή κανονισμούς πνευματικής ιδιοκτησίας ή την παρούσα Συμφωνία. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε υλικό που γίνεται δια¬θέ¬σιμο μέσω του Ιστότοπου παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτη¬σίας, πρέπει να ειδοποιήσετε την Mastercard. Η Mastercard θα ενεργήσει γρήγορα για να αφαιρέσει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση στο υλικό που φέρε¬ται ότι παραβιάζει δικαιώματα και θα προσπαθήσει να επιλύσει τη διαφορά μεταξύ του ειδοποιούντος μέρους και του φερόμενου ως παραβά¬τη που παρείχε το Περιεχόμενο. Θα πρέπει να απευθύνετε ειδοποιήσεις σχετικά με επικαλούμενες παραβιάσεις στην: Mastercard Europe SA, 198/A Chaussee de Tervuren, 1410, Βατερλώ, Βέλγιο, Σε προσοχή: Νομικό Τμήμα.

Παρακαλείσθε να παράσχετε την ακόλουθη ειδοποίηση:

  1. Προσδιορίστε το έργο που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία που ισχυρίζεστε ότι έχει παρα-βιασθεί.
  2. Προσδιορίστε το υλικό στον Ιστότοπο που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζει, με αρκετές λεπτομέρειες, ώστε η Mastercard να μπορεί να το εντοπίσει στον Ιστότοπο.
  3. Μια δήλωση από εσάς ότι έχετε καλή τη πίστει πεποίθηση ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή το νόμο.
  4. Δήλωση από εσάς με την οποία θα δηλώνετε ενόρκως ότι (α) οι παρα-πάνω πληροφορίες στην ειδοποίησή σας είναι ακριβείς και (β) ότι είστε ο νόμιμος δικαιούχος του σχετικού δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή ότι είστε εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε για λογαριασμό του εν λόγω νόμιμου δικαιούχου.
  5. Η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και
  6. Η φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή σας

Διαδραστικά φόρουμ και ομάδες και σχόλια

Υποβολές Χρηστών και συμπεριφορά

Ως χρήστης της Ιστοσελίδας μπορείτε να υποβάλετε τα σχόλιά σας, τα οποία μπορεί να αποτελούνται από γραπτό περιεχόμενο (κείμενο) και ενδεχομένως φωτογραφίες, βίντεο, αρχεία ήχου εικόνων, άλλους τύπους περιεχομένου και συνδέσμους προς το εν λόγω περιεχόμενο, εάν επιτρέ-πεται από τον Ιστότοπο (συλλογικά αναφέρονται ως "Υποβολές Χρηστών"). Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις δικές σας Υποβολές Χρηστών και τις συνέπειες της ανάρτησης ή δημοσίευσής τους. Σε σχέση με τις Υποβολές Χρηστών, επιβεβαιώνετε, δηλώνετε ή/και εγγυάστε ότι η Υποβολή Χρήστη είναι δικό σας πρωτότυπο έργο και ότι είστε κύριος ή έχετε τις απαραίτητες άδειες χρήσης, δικαιώματα, συναινέσεις και άδειες, ότι εξουσιοδοτείτε τη Mastercard να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε Υποβολή Χρήστη σας σε οποιο¬δήποτε μέσο που είναι τώρα γνωστό ή θα εμφανισθεί στο μέλλον, χωρίς εδαφικούς ή χρονικούς περιορισμούς και χωρίς αποζη¬μί-ω¬ση, και ότι έχετε όλες τις απαραίτητες συναινέσεις για τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών, εικόνων ή ομοιο¬τήτων που περιέχονται ή εμφανίζονται σε οποιαδήποτε Υποβολή Χρήστη σας ώστε να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη και η χρήση της με τον τρόπο που προβλέ¬πεται από τον Ιστότοπο και την παρούσα Συμφωνία. Συμφωνείτε ότι δεν θα υποβάλετε ως μέρος οποιασδήποτε Υποβολής Χρήστη οποιοδήποτε υλικό που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικό απόρρητο ή υπόκειται με άλλο τρόπο σε ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμ¬βα¬νομένων των δικαιωμάτων απορρήτου και δημοσιότητας, εκτός εάν είστε ο κύριος αυτών των δικαιωμάτων ή έχετε άδεια από τον νόμιμο δικαιούχο τους και τις απαραίτητες συγκαταθέσεις από οποιαδή¬ποτε άτομα των οποίων οι προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες περιέ¬χονται σε αυτό το υλικό, για να δημοσιεύσετε το υλικό και να χορηγήσετε στην Mastercard όλα τα δικαιώματα που χορηγούνται στο παρόν. Επιπλέον, εγγυ¬άστε και δηλώνετε ότι θα αποκαλύψετε την ύπαρξη οποιωνδήποτε διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή εκκρεμών αιτήσεων για διπλώματα ευρεσι¬τεχνίας που έχετε υποβάλει και σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με την Υποβολή Χρήστη σας.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν δημιουργείται σχέση εμπιστευτικό¬τη-τας, ούτε υπο¬χρέωση τήρησης απορρήτου ή εμπιστευτικότητας ανάμεσα σε εσάς και την Mastercard σχετικά με την Υποβολή Χρήστη σας, παρά την τυχόν οποιαδήποτε δήλωση ή σημείωση περί του αντιθέτου στην Υποβολή Χρήστη και σε οποιο¬δήποτε σχετικά υλικά.

Κυριότητα και χρήση των Υποβολών Χρηστών

Κάνοντας μια Υποβολή Χρήστη, κατανοείτε ότι παραχωρείτε στη Mastercard μια παγκόσμια, απεριόριστης διάρκειας, απαλλαγμένη από την καταβολή τελών, πλήρως εξοφλημένη, ανέκκλητη, υποκείμενη σε υπο-αδειοδότηση, μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική άδεια επί της Υποβολής Χρήστη (σύμφωνα με τους νόμους περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρε¬σιτεχνίας και εμπορικών σημάτων), συμπεριλαμβανομένου του δικαιώ¬ματος επεξεργασίας, μεταβολής και δημιουργίας παράγωγων έργων, καθώς και οποιωνδήποτε εννοιών ή ιδεών που περιέχονται στην Υποβολή Χρήστη σας, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων, των καλλιτεχνικών στοιχείων, των δη¬λώ¬¬¬σεων, των σχεδίων, των περιγραμμάτων, των εκτυπώσεων, των παρου¬σι¬άσεων, των φωτογραφιών, των πλάνων, των αποτελεσμάτων, των μουσικών παρτιτούρων, του ηχητικού και οπτικο-ακουστικού υλικού, των δίσκων, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, που παράγονται ή δημι¬ουρ-γούνται από εσάς ως μέρος της Υποβολής Χρήστη. Η άδεια που παρα¬χω-ρείτε στη Mastercard περιλαμβάνει το δικαίωμα της Mastercard (και των φορέων που θα ορισθούν από αυτήν) να αναπαράγουν την Υποβολή Χρή-στη σας, να δημιουργούν άλλα έργα χρησιμοποιώντας την Υποβολή Χρή-στη, να συνδυάζουν την Υποβολή Χρήστη με άλλα έργα και να τροπο-ποιούν, να μεταφράζουν, να διανέμουν αντίγραφα, να παρουσιάζουν, να εκτελούν δημόσια, να χορηγούν άδεια και να υποβάλλουν αίτηση για την κατοχύ¬ρω¬ση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί της ως άνω Υποβολής Χρήστη στο όνομα της Mastercard, σε όλο τον κόσμο, στο διηνεκές, σε οποιοδήποτε μέσο υπάρχει ή μπορεί να υπάρχει στο μέλλον. Για παράδειγμα, η παραπά¬νω παραχωρούμενη άδεια επιτρέπει στην Mastercard (και στους φορείς που θα ορισθούν από αυτήν) να χρησιμοποιούν μόνο ορισμένα τμήματα της Υποβολής Χρήστη σας, να επανηχογραφούν ή να τροποποιούν τυχόν κομμάτια ήχου ή οπτικές εικόνες που παρέχετε, να επαναδιατυπώνουν την Υποβολή Χρήστη ή/και να ενσωματώνουν άλλο υλικό, είτε δημιουργήθηκε από τη Mastercard είτε αδειοδοτήθηκε από άλλους, με την Υποβολή Χρήστη σας. Εάν δημιουργήσουμε άλλα έργα χρησιμοποιώντας την Υποβολή Χρή¬στη σας, αυτά τα έργα θα ανήκουν σε εμάς και θα επιτρέπεται να τα χρησι-μοποιήσουμε, σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, χωρίς την έγκρισή σας.

Κάνοντας μια Υποβολή Χρήστη, παραιτείστε και συμφωνείτε να μην διεκ¬δι-κήσετε περιουσιακά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή να επικαλε-στείτε ηθικά δικαιώματα ή αξιώσεις που απορρέουν από την μεταβολή της Υποβολής Χρήστη σας ή οποιασδήποτε φωτογραφίας, βίντεο, εικονο¬γρά-φησης, δηλώσεως ή άλλου έργου που τυχόν περιέχεται στην Υποβολή Χρήστη σας. Συμφωνείτε επίσης να διορίσετε ανέκκλητα την Mastercard ως πληρε¬ξού¬σιο αντιπρόσωπό σας σε σχέση με την Υποβολή Χρήστη σας, με το δικαίωμα να υπογράφει και να παραδίδει, στο όνομα και για λογαριασμό σας, οποιαδή¬ποτε έγγραφα είναι αναγκαία για να διασφαλίσει ότι η ίδια θα μπορεί να χρησι¬μοποιήσει την Υποβολή Χρήστη (για την οποία της παρέχετε την άδεια που προβλέπεται στο παρόν) με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο, για να κατέχει και να προστατεύει τα δικαιώματα σε οποιαδήποτε παράγωγα έργα δημιουργούνται από την Υποβολή Χρήστη σας και για να δίδει εντολή να αφαιρεθεί η Υποβολή Χρήστη από οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο ή φόρουμ.

Κατόπιν αιτήματος της Mastercard, θα υπογράφετε και θα παραδίδετε σε αυτήν όποιο πρόσθετο έγγραφο άδειας σας ζητήσει και το οποίο μόνη η ίδια κρίνει ότι είναι εύλογα απαραίτητο για να πιστοποιηθεί η δυνατό¬τητά της (Mastercard) να χρησιμοποιεί την Υποβολή Χρήστη σας όπως εκείνη κρίνει σκόπιμο, και για να πιστοποιηθεί ότι δεν θα επικα¬λε¬στεί¬τε τα ηθικά δικαιώματα του δημιουργού, παραιτούμενος σε κάθε περί¬πτω¬ση από αυτά δυνάμει των παρόντων Όρων. Σε περίπτωση που η Mastercard δεν ζητήσει το εν λόγω έγγραφο άδειας, όπως αναφέρεται παραπάνω, αυτό δεν θα θεω¬ρείται παραίτηση από τα δικαιώματά της και η Mastercard θα επιτρέ-πεται να ζητήσει το έγγραφο αυτό σε μεταγενέστερο χρόνο.

Υποβολές ή σχόλια

Κατά καιρούς, ενδέχεται να σας ζητήσουμε τα σχόλιά σας σχετικά με τον Ιστό¬τοπο και τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες της Mastercard. Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό μεταδίδετε ή δημοσιεύετε (α) θα θεωρείται από την Mastercard ως μη εμπιστευτικό και ως μη περιουσιακό σας στοιχείο, (β) θα καθίσταται περιουσιακό στοιχείο της Mastercard και η Mastercard θα κατέ-χει αποκλειστικά από τούδε και στο εξής τον τίτλο ιδιοκτησίας και όλα τα δικαιώματα επί αυτού και (γ) θα χρησιμοποιείται χωρίς περιορισμούς από τους δικαιοδόχους και τους συνεργάτες της Mastercard, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς καμία υποχρέωση, αποζημίωση ή οποιαδή-ποτε άλλη ευθύνη προς εσάς. Η χρήση αυτή μπορεί να γίνει για οποιονδή-ποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της αναπαραγωγής, της αποκάλυψης, της μετάδοσης, της δημοσίευσης, της μετάδοσης και της δημο¬σίευσης εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιονδήποτε τρόπο, σήμερα γνωστό ή στο μέλλον, σε αυτόν τον Ιστότοπο ή με άλλο τρόπο. Η Mastercard δεν υποχρεούται να απαντήσει σε οποιαδήποτε τέτοια επι¬κοινωνία (υποβολή ή σχόλιο). Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η Master¬card τηρεί πολιτική μη αποδοχής ή εξέτασης δημι¬ουρ¬γικών ιδεών, προ¬τά¬σε¬ων ή υλικών από το κοινό σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρε-σίες της ("Υπο¬βολές"), και ως εκ τούτου, δεν πρέπει να κάνετε Υποβολές στη Master¬card σε οποιαδήποτε επικοινωνία σας μέσω αυτού του Ιστότοπου ή με άλλο τρόπο. Ωστόσο, εάν, παρά το αίτημά μας να μην το πράξετε, μας αποστεί¬λετε κάποια Υποβολή, τότε η εν λόγω Υποβολή σας θα καταστεί αμέσως περιουσιακό στοιχείο της Mastercard και η Mastercard θα κατέχει αποκλει¬στικά από τούδε και στο εξής τον τίτλο ιδιοκτησίας και όλα τα δικαιώματα επ’ αυτής. Επιπλέον, η Mastercard θα είναι ελεύθερη να χρη¬σι-μο¬ποιεί οποιεσδή¬ποτε Υποβολές σας για οποιονδή¬ποτε σκοπό, περι¬λαμ¬βα-νομένης, ενδεικτικά, της ανάπτυξης και διαθέσεως στην αγορά προϊόντων και υπη¬ρε¬σιών. Η Mastercard δεν θα ευθύνεται για την εν λόγω χρήση ή αποκά¬λυ¬ψη της Υποβολής σας ή για οποιεσδήποτε ομοιότητες αυτής της Υποβολής με οποιαδήποτε μελλοντικά προϊόντα και υπηρεσίες της Μastercard.

Πωλητές Λιανικού Εμπορίου και προσφορές αυτών

Έμποροι λιανικής πώλησης είναι δυνατόν να παρέχουν στην Mastercard ορισμένες μειώσεις τιμών, επιστροφές ή άλλα οφέλη (π.χ. δωρεάν αποστολή) στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών ("Προσφορές") οι οποίες θα είναι διαθέ¬σιμες από τον Ιστότοπο της Mastercard. Αυτές οι Προσφορές υπόκεινται σε συγκε¬κριμένους όρους και προϋποθέσεις και ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση προς εσάς. Η Mastercard δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε συναλλαγής ανάμεσα σε εσάς και έναν πωλητή λιανικού εμπορίου σε σχέση με αυτές τις Προσφορές. Όλα τα θέματα, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, της παράδοσης αγαθών και υπηρεσιών, των επιστροφών και των εγγυή¬σεων, αφορούν σχέση που υφίσταται αποκλειστικά και αυστηρά ανάμεσα σε εσάς και τους κατά περίπτωση πωλητές, εκτός εάν ρητώς προβλέπεται το αντίθετο στους παρόντες Όρους. Αναγνωρίζετε ότι η Mastercard δεν έχει εγκρίνει, ούτε και εγγυάται για τους πωλητές που είναι προσβάσιμοι μέσω του Ιστότοπου Mastercard, ούτε για τις Προσφορές που εκείνοι παρέχουν.

Κληρώσεις

Κατά καιρούς, είναι δυνατόν να σας ενημερώνουμε για ορισμένες κληρώσεις ή άλλες προωθητικές ενέργειες που σχετίζονται με τη Mastercard. Όλες οι κληρώσεις και προωθητικές ενέργειες υπόκεινται στους εκάστοτε επίσημους Όρους για τις εν λόγω κληρώσεις και προωθητικές ενέργειες καθώς και σε όλους τους σχετικούς εφαρμοστέους νόμους, κανονισμούς και διατάξεις.

Περιεχόμενο τρίτων μερών και σύνδεσμοι με άλλους ιστότοπους

Ο Ιστότοπος Μastercard μπορεί να περιέχει περιεχόμενο τρίτων μερών και συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες που είναι εντελώς ανεξάρτητες από αυτόν τον Ιστότοπο. Το εν λόγω περιεχόμενο τρίτων μερών και σύνδεσμοι υπάρχουν αποκλειστικά και μόνον για την εξυπηρέτηση των χρηστών και δεν αποτε¬λούν ή παρέχουν οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση από τη Master¬card. Επιπλέον, η Mastercard δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την αξιοπιστία των πληροφοριών τρίτων ή των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται ή πωλούνται μέσω οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστό¬το¬που και αναλαμβάνετε την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση πληρο¬φοριών τρίτων. Οποιεσδήποτε συμφωνίες, συναλλαγές ή άλλες διευθετήσεις που γίνονται ανάμεσα σε εσάς και αυτό το τρίτο μέρος γίνονται αποκλει¬στικά με δική σας ευθύνη. Όταν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο τρίτου μέρους θα αποχωρείτε από τον Ιστότοπο Mastercard. Οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες υποβάλλετε στον ιστότοπο που συνδέεστε δεν θα συλλέγονται ούτε θα επεξεργάζονται από την Mastercard, αλλά θα υπόκει¬νται στην πολιτική απορρήτου και τους όρους χρήσης του ιστότοπου που συνδέεστε. Παρακαλούμε να διαβάστε την πολιτική απορρήτου και τους όρους χρήσης του ιστότοπου που συνδέεστε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου του.

Πολιτική Απορρήτου

Η Mastercard αναγνωρίζει τη σημασία του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής όσων επισκέπτονται και επιλέγουν να επωφεληθούν από τα προγράμματα και τις πληροφορίες που προσφέρονται στις ιστοσελίδες μας. Η Παγκόσμια Πολιτική Απορρήτου της Mastercard (συνδεδεμένη παρακάτω) παρέχει μια επισκόπηση του τι μπορείτε να περιμένετε όταν εγγράφεστε σε ένα από τα προγράμματά μας ή απλά περιηγείσθε στον Ιστότοπο Mastercard. Διαφορετικές πολιτικές ή πολιτικές συγκεκριμένων προγραμμάτων ενδέχεται να ισχύουν για τις σελίδες μας που αφορούν συγκεκριμένες τοποθεσίες ή προγράμματα. Παρακαλούμε να βλέπετε τον σύνδεσμο στο κάτω μέρος οποιασδήποτε σελίδας για την ισχύ¬ουσα έκδοση της πολιτικής μας. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Παγκόσμια Πολιτική Απορρήτου μας.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε την Mastercard, τους επιχειρηματικούς εταίρους, το προσωπικό, και τις συν-δεδεμένες με αυτήν εταιρείες, από οποιαδήποτε ευθύνη, απώλεια, αξίωση και δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών και εξόδων δικη¬γό-ρων, που σχετίζονται είτε με την παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης είτε με την κακή χρήση της Ιστοσελίδας εκ μέρους σας. Θα αποζημιώνετε και θα απαλλάξετε την Mastercard από και έναντι οποιασδήποτε αξίωσης, αγωγής ή διαδικασίας εναντίον της Mastercard που προκύπτει από ή σχετί-ζεται με παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης δια-νοη¬τικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων τρίτων που περιέχονται στις Υποβολές Χρήστη σας ή/και οποιαδήποτε άλλη παραβίαση του νόμου ή παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με Υποβολές Χρήστη σας.

Αποποίηση εγγυήσεων

Παρ’ όλον ότι η Mastercard θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να δια-σφαλίσει ότι όλο το υλικό σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι σωστό, δεν μπορεί ωστόσο να εγγυηθεί την ακρί¬βεια αυτού. Η Mastercard ουδεμία ευθύνη ανα¬λαμβάνει για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την αυθεντικότητα οποιων¬δή¬ποτε πληροφοριών περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ MASTERCARD ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑ-ΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕ-ΣΙΜΑ", Η ΔΕ MASTERCARD ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟ¬ΡΕΥ-ΣΙ¬ΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΙΤΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ / ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ¬ΤΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΚΑΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ MASTERCARD ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, Η MASTERCARD ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟ-ΤΟΠΟΥ, ΟΤΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ MASTERCARD ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΟΤΙ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ Ή ΟΤΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ MASTERCARD ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΧΕΙΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ, ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΝΕΤΕ Ή ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΌ ΙΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. ΤΙΠΟΤΕ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ MASTERCARD (I) ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑ, (II) ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ Ή ΑΠΑΤΗΛΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Ή (III) ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑ-ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ MASTERCARD ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙ Ή ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ.

Αποποίηση υποχρέωσης αποζημιώσεως και περιορισμός ευθύνης

ΣΕ ΚΑΜΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η MASTERCARD Ή ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΠΕΡΙ-ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΩ¬ΛΕΙΑΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΔΙΑ¬ΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑ¬ΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΑΜΕ-ΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ Ή ΣΥΝΔΕ¬Ο-ΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Ή ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ MASTERCARD Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η MASTERCARD Ή ΟΙ ΕΠΙΧΕΙ-ΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ, ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Ή ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕ-ΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟ-ΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ MASTERCARD ΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), Ή ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΤΟΙΟ ΠΟΣΟ, Ή ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (€ 115) (ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ), ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΣΥΜΜΕ¬ΤΟ¬ΧΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗ¬ΠΟ¬ΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗ¬ΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟ MASTER¬CARD. ΤΙΠΟΤΕ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ Ή ΠΕΡΙ¬ΟΡΙ¬ΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ MASTERCARD (I) ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑ, (II) ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ Ή ΑΠΑΤΗΛΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Ή (III) ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑ¬ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ MASTERCARD ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙ Ή ΝΑ ΠΡΟ¬ΣΠΑ¬ΘΗΣΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ.

Μη εφαρμογή των Όρων Χρήσης σε οποιαδήποτε Συμφωνία Κατόχου Κάρτας Mastercard

Η Mastercard είναι ένας κορυφαίος οργανισμός υπηρεσιών πληρωμών. Η Mastercard δεν είναι χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και δεν εκδίδει πιστωτικές, χρεωστικές, επιταγές ή κάρτες πληρωμής οποιουδήποτε τύπου και μορφής. Η συμβα¬τική σας σχέση ως κατόχου κάρτας που φέρει σήμα Mastercard δεν είναι απευθείας με την Mastercard, αλλά με μια εκδότρια τράπεζα ή χρημα¬το¬πιστωτικό ίδρυμα. Οποιαδήποτε ερώτηση ή ζήτημα που τυχόν αφορά την κάρτα σας που φέρει σήμα Mastercard ή τον λογαριασμό του κατόχου της κάρτας, θα πρέπει να το απευθύνετε στην τράπεζα ή το χρηματο¬πιστω¬τικό ίδρυμα που εξέδωσε την κάρτα σας, και όχι στη Mastercard. Παρ΄όλον ότι η Mastercard έχει σχέση με την εκδότρια τράπεζα ή το χρηματοπιστω¬τικό σας ίδρυμα, αυτή η σχέση δεν αφορά μεμονωμένους κατόχους καρτών ή λογαριασμούς καρτών πληρωμής.

Ο Ιστότοπος Mastercard λειτουργεί από την “Mastercard Europe S.A.”.

Διάφορα

Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα ερμηνεύονται και θα εφαρμόζονται αποκλει-στικά σύμφωνα με τους νόμους του Βελγίου χωρίς να εφαρμόζονται οι αρχές της συγκρούσεως νόμων (ιδιωτικό διεθνές δίκαιο). Συμφωνείτε ρητά ότι οποιαδήποτε αγωγή η οποία στηρίζεται ή συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή με αυτόν τον Ιστότοπο, θα κατατίθεται μό¬νο στα δικαστήρια των Βρυξελλών. Με το παρόν συναινείτε ότι υποβάλλε¬στε στη δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων για τους σκοπούς οποιασδή¬¬ποτε αγωγής η οποία τυχόν σχετίζεται με τον Ιστότοπο Μastercard, την πρόσβασή σας ή τη χρήση αυτού, ή τους παρόντες Όρους Χρήσης, καθώς και στην εξω-εδαφική διαδικασία επίδοσης δικογράφων.

Το περιεχόμενο και το λογισμικό από τον Ιστότοπο Μastercard ενδέχεται να υπόκεινται σε δικαιοδοσία εξαγωγών των ΗΠΑ ή του Ηνωμένου Βασιλείου και στη δικαιοδοσία εισαγωγής άλλων τοποθεσιών. Είστε αποκλειστικά υπεύ¬θυνοι για τη συμμόρ¬φωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανο¬νισμούς ελέγχου εξαγωγών, επανεξαγωγής και ελέγχου εισαγωγών όλων των εφαρμοστέων δικαιο¬δοσι¬ών σε σχέση με τη χρήση από εσάς του Ιστό¬τοπου. Δεν επιτρέπεται, άμεσα ή έμμεσα, να χρησιμοποιήσετε, διανείμετε, μετα¬βιβάσετε ή μεταδώσετε περιεχόμενο ή λογισμικό από αυτόν τον Ιστό¬τοπο, είτε μέσω ενός άμεσου προϊόντος είτε μέσω υλικών ή προϊό¬ντων, λογισμικού ή άλλων τεχνικών πληροφοριών στις οποίες έχει ενσωματωθεί περιεχόμενο ή λογισμικό από αυτόν τον Ιστότοπο, παρά μόνον σε συμμόρ¬φωση με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς περί εξαγωγών και εισαγωγών όλων των σχετικών δικαιοδοσιών.

Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε τους παρόντες Όρους Χρήσης. Η Master-card μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης οποτεδήποτε. Σε περί¬πτωση που οποιοσδή¬ποτε όρος ή διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί παράνομος, άκυ¬ρος, ανίσχυρος ή μη εκτελεστός, το τμήμα αυτό θα θεωρείται ότι χωρίζεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των λοιπών διατάξεων. Οι παρόντες Όροι Χρήσης απο¬τε¬λούν τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τη Mastercard όσον αφο¬ρά το αντικείμενό τους, εκτός εάν ρητώς προβλέπεται το αντίθετο στο παρόν. Ορισμένες διατάξεις των παρό¬ντων Όρων Χρήσης ενδέχεται να αντι¬κατασταθούν ή να συμπλη¬ρωθούν με ειδικές κάθε φορά νομικές ανα¬κοινώσεις ή όρους που θα βρίσκονται σε συγκεκριμένες σελίδες, εφαρ¬μογές, εργαλεία ή άλλο υλικό στο οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω αυτού του Ιστότοπου. Η παράλειψη της Mastercard να εκτελέσει οποιαδή¬ποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης ή τυχόν πρόσθετους όρους δεν θα θεωρείται ως παραίτηση από αυτές τις διατάξεις ούτε από το δικαίωμά της να εκτελέσει την εν λόγω διά¬ταξη. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποια¬δήποτε σχετικά έγγραφα μπορούν να γίνουν αποδεκτοί σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. με ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο απόδειξης συναίνεσης) και η αποδοχή σας θα θεωρείται δεσμευτική ανάμεσα σε εσάς και την Mastercard. Με το παρόν συμφωνείτε, χωρίς περιορισμό, ότι δεν θα αμφισβητήσετε την εγκυρότητα ή την εκτελε¬στότητα των παρόντων Όρων Χρήσης και οποιων¬δήποτε σχετικών εγγράφων.

Εξυπηρέτηση πελατών και στοιχεία επικοινωνίας

Mastercard Europe
Waterloo Office
Chaussée de Tervuren 198A
1410 Waterloo
Belgium